EZVIZ no longer supports Internet Explorer 10 or earlier versions, and the site may not behave as expected. Please upgrade to a newer browser.
เลือกประเทศหรือภูมิภาคเพื่อดูเนื้อหาตามสถานที่ตั้งและความต้องการของคุณ ระบบจะนำคุณไปยังไซต์ภายใน

ข้อตกลงการใช้งาน

อัปเดทล่าสุด: (14 พฤศจิกายน 2565)


ข้อตกลงการใช้งานเหล่านี้ (“ข้อตกลง”) ควบคุมการเข้าถึงและการใช้เว็บไซต์ (www.ezviz.com) และเว็บไซต์ย่อยของคุณ (เรียกรวมกันว่า “เว็บไซต์”) โดยให้บริการและบริหารงานโดย EZVIZ Inc., EZVIZ International Limited และ และ /หรือบริษัทในเครือ (“EZVIZ”, “เรา”, “ของเรา” หรือ “พวกเรา”)

โปรดอ่านข้อตกลงเหล่านี้อย่างละเอียด โดยการเข้าถึงเว็บไซต์ คุณยอมรับว่าคุณได้อ่าน ทำความเข้าใจ และตกลงในข้อตกลงเหล่านี้ ในกรณีที่คุณไม่เข้าใจหรือยอมรับข้อตกลงใด ๆ เหล่านี้ คุณควรออกจากเว็บไซต์ทันที

สำหรับคุณสมบัติหรือบริการบางอย่างของเว็บไซต์เรา ต้องมีข้อตกลงหรือข้อกำหนดเพิ่มเติมของ EZVIZ สำหรับคุณสมบัติหรือบริการบางอย่าง ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างข้อตกลงเพิ่มเติมดังกล่าวกับข้อตกลงเหล่านี้ ข้อตกลงเพิ่มเติมจะมีผลเหนือกว่าคุณสมบัติหรือบริการบางอย่างที่กล่าวมาข้างต้น


1. การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงหรือเว็บไซต์

EZVIZ ขอสงวนสิทธิ์ตามที่เห็นสมควรในการแก้ไขข้อตกลงเหล่านี้ โดยเงื่อนไขบางประการของข้อกำหนดเหล่านี้พิสูจน์ได้ว่าไม่สมบูรณ์หรือล้าสมัย และเงื่อนไขที่แก้ไขเพิ่มเติมเหล่านี้สมเหตุสมผลสำหรับคุณ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของคุณ การแก้ไขทั้งหมดจะมีผลบังคับใช้ตามข้อตกลงฉบับแก้ไขที่โพสต์บนเว็บไซต์หรือมีให้สำหรับคุณ หากคุณไม่ยอมรับข้อตกลงที่แก้ไข โปรดออกจากเว็บไซต์ทันที

เรายังอาจเปลี่ยนแปลง อัปเกรด ยุติ หรือระงับคุณสมบัติหรือส่วนประกอบใด ๆ ของเว็บไซต์และ/หรือเนื้อหาของเว็บไซต์เป็นการชั่วคราวได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เนื่องจากด้วยธรรมชาติของอินเทอร์เน็ตและระบบคอมพิวเตอร์ EZVIZ จะไม่สามารถรับผิดใด ๆ ต่อความพร้อมในการใช้งานอย่างต่อเนื่องของเว็บไซต์


2. เนื้อหาเว็บไซต์

เนื้อหาของเว็บไซต์รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อความ รูปภาพ ข้อมูล มุมมอง คำแนะนำ หน้าเว็บ คู่มือผู้ใช้ที่ดาวน์โหลดได้ และแผ่นข้อมูลผลิตภัณฑ์ และลิงค์ที่มีให้ในหรือผ่านทางเว็บไซต์ เนื้อหาของเว็บไซต์จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณเท่านั้น แม้ว่า EZVIZ จะพยายามให้ข้อมูลที่ถูกต้องในเว็บไซต์ แต่ถือว่าไม่มีข้อผูกมัดหรือความรับผิดชอบใด ๆ เกี่ยวกับความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูล EZVIZ อาจเปลี่ยนแปลงเนื้อหาที่มีอยู่ในเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ที่กล่าวถึงเมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


3. เนื้อหาซอฟต์แวร์

EZVIZ หรือผู้ออกใบอนุญาตซอฟต์แวร์เป็นเจ้าของและรักษาสิทธิ์ทั้งหมด รวมถึงสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ในซอฟต์แวร์ทั้งหมดบนเว็บไซต์ ทั้งในรูปแบบต้นฉบับและไบนารี โค้ดตัวอย่าง เอกสารที่เกี่ยวข้อง และเนื้อหาที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ (รวมเรียกว่า "เนื้อหาซอฟต์แวร์")

เว้นแต่คุณจะได้รับใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องผ่านข้อตกลงอื่นที่ทำขึ้นระหว่างคุณและ EZVIZ ไม่มีส่วนใดในข้อตกลงเหล่านี้ที่ให้สิทธิ์หรือใบอนุญาตในเนื้อหาซอฟต์แวร์แก่คุณ และคุณจะไม่:


4. การใช้เว็บไซต์ของคุณ

คุณต้องไม่ใช้เนื้อหาเว็บไซต์และ/หรือเนื้อหาซอฟต์แวร์เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ที่ผิดกฎหมายหรือห้ามโดยข้อตกลงเหล่านี้ โดยเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย หรือเพื่อชักชวนให้ดำเนินการกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือกิจกรรมที่ละเมิดสิทธิ์ของ EZVIZ หรือบุคคลที่สามใด ๆ

คุณจะไม่ได้รับสิทธิ์เข้าถึงส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์หรือบริการใด ๆ ที่มีให้ในหรือผ่านเว็บไซต์ หรือเข้าถึงระบบหรือเครือข่ายอื่น ๆ ที่เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ EZVIZ ใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต

คุณจะต้องไม่ดำเนินการใด ๆ ที่จะทำให้เว็บไซต์เกิดการโหลดมากเกินไป รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงโครงสร้างพื้นฐาน ระบบ และเครือข่ายของเว็บไซต์

คุณจะต้องไม่ขอรับหรือพยายามรับเนื้อหาเว็บไซต์และ/หรือเนื้อหาซอฟต์แวร์ใด ๆ ด้วยวิธีการใด ๆ ที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ให้ใช้งานได้ผ่านทางเว็บไซต์ หรือใช้กระบวนการ อุปกรณ์ โปรแกรม อัลกอริทึม หรือวิธีการแบบแมนนวลหรืออัตโนมัติเพื่อเข้าถึง ได้รับ คัดลอก หรือตรวจสอบส่วนใดหรือเนื้อหาของเว็บไซต์

คุณจะต้องไม่ทดสอบโดยการสแกนหรือวิธีอื่นในช่องโหว่ของเว็บไซต์หรือเครือข่ายใด ๆ ที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ หรือฝ่าฝืนมาตรการรักษาความปลอดภัยหรือรับรองความถูกต้องของเว็บไซต์และบริการที่มีให้ในหรือผ่านเว็บไซต์ คุณจะต้องไม่ย้อนกลับการค้นหา ติดตาม หรือพยายามติดตามข้อมูลใด ๆ ของผู้ใช้รายอื่นหรือผู้เยี่ยมชม EZVIZ หรือเว็บไซต์ หรือแสวงประโยชน์หรือเปิดเผยข้อมูลหรือบริการใด ๆ ที่มีให้ในหรือผ่านเว็บไซต์

คุณจะต้องไม่แทรกแซงหรือพยายามแทรกแซงการทำงานที่เหมาะสมของเว็บไซต์และการใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้รายอื่นด้วยวิธีการใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการใช้อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ หรือโปรแกรมใด ๆ

คุณจะต้องไม่แทรกแซงหรือพยายามแทรกแซงการทำงานที่เหมาะสมของเว็บไซต์และการใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้รายอื่นด้วยวิธีการใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการใช้อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ หรือโปรแกรมใด ๆ เมื่อใช้เว็บไซต์และเนื้อหา คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้และปฏิบัติตามจริยธรรมทางสังคม คุณต้องไม่ใช้เว็บไซต์และเนื้อหาเพื่อผลิต อ่าน คัดลอก หรือเผยแพร่ข้อมูลใด ๆ ที่ผิดกฎหมาย ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลอื่น หรือรบกวนระเบียบสังคมและบ่อนทำลายเสถียรภาพทางสังคม คุณต้องไม่ใช้เว็บไซต์และเนื้อหาเว็บไซต์เพื่อมีส่วนร่วมในกิจกรรมใด ๆ ที่เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยทางไซเบอร์และระบบคอมพิวเตอร์ใด ๆ


5. ทรัพย์สินทางปัญญา

เครื่องหมายการค้าและโลโก้ทั้งหมดที่แสดง กล่าวถึงหรือใช้ในเว็บไซต์เป็นทรัพย์สินของ EZVIZ หรือผู้ออกใบอนุญาตตามที่ระบุไว้หากมี คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าหรือโลโก้ใด ๆ เหล่านี้ในกรณีใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าอย่างชัดแจ้งจาก EZVIZ หรือผู้ออกใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง

เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์เป็นลิขสิทธิ์ของ EZVIZ หรือผู้อนุญาตที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น หากไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก EZVIZ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เนื้อหาใด ๆ บนเว็บไซต์จะไม่ถูกทำซ้ำ ดัดแปลง ส่งเสริม แจกจ่าย ถ่ายเอกสาร เล่น ถอดประกอบ วิศวกรรมย้อนกลับ ถอดรหัส เชื่อมโยงหรือส่งด้วยไฮเปอร์ลิงค์ โหลดไปยังเซิร์ฟเวอร์อื่นใน " วิธีการมิเรอร์” จัดเก็บไว้ในระบบดึงข้อมูล หรือนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดโดยบุคคลใดไม่ว่าโดยวิธีใด


6. ความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ EZVIZ (ลิงค์: https://www.ezviz.com/th/legal/privacy-policy)มีผลบังคับใช้กับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลบนหรือผ่านเว็บไซต์ การใช้เว็บไซต์นี้แสดงว่าคุณยินยอมให้ EZVIZ ใช้ข้อมูลดังกล่าวตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้


7. ความพร้อมใช้งานของผลิตภัณฑ์

ความพร้อมใช้งานของผลิตภัณฑ์และบริการได้อธิบายไว้ในเว็บไซต์ และคำอธิบายของผลิตภัณฑ์และบริการดังกล่าวอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศหรือภูมิภาคของคุณ และรวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการที่ไม่ได้เปิดตัวในประเทศหรือภูมิภาคของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนขายหรือตัวแทน EZVIZ ในพื้นที่ของคุณสำหรับข้อมูลผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการเฉพาะ


8. ลิงค์ไปยังบุคคลที่สาม

แม้ว่าลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามอาจมีอยู่ในเว็บไซต์เพื่อความสะดวกของคุณ EZVIZ จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใด ๆ ของเว็บไซต์ดังกล่าว คุณอาจต้องตรวจสอบและยอมรับกฎการใช้งานที่บังคับใช้เมื่อใช้เว็บไซต์ดังกล่าว นอกจากนี้ ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้หมายความว่า EZVIZ รับรองเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์หรือบริการที่อ้างถึงในนั้น


9. ข้อจำกัดความรับผิด

ตามขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ ข้อมูลทั้งหมดที่มีให้บนเว็บไซต์มีให้ "ตามสภาพจริง" โดยไม่มีการค้ำประกัน การรับรอง หรือเป็นตัวแทนใด ๆ โดยนัยนี้ EZVIZ ขอปฏิเสธความรับผิดโดยชัดแจ้งในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต ทั้งโดยชัดแจ้งโดยนัยทั้งหมด และการรับประกันตามกฎหมาย หรือการค้ำประกัน การรับรอง หรือเป็นตัวแทนอื่น ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยของความสามารถเชิงพาณิชย์ เหมาะแก่การใช้ประโยชน์เฉพาะอย่าง หรือการไม่ละเมิด .


10. ข้อจำกัดความรับผิด

ทั้ง EZVIZ หรือบริษัทในเครือ บริษัทสาขา กรรมการ ตัวแทน พนักงาน หรือตัวแทนอื่น ๆ จะไม่รับผิดต่อความเสียหายทางตรง ทางอ้อม พิเศษ โดยบังเอิญ ผลสืบเนื่อง การลงโทษ และ/หรือค่าเสียหายเพื่อเป็นเยี่ยงอย่าง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การสูญเสียกำไรหรือรายได้ การสูญหายข้อมูล และ/หรือการสูญเสียทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ หรือการใช้หรือการไม่สามารถใช้เว็บไซต์ หรือการพึ่งพาเนื้อหาที่อยู่ในเว็บไซต์ แม้ว่า EZVIZ จะได้รับคำแนะนำถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าว เว้นแต่จะตกลงเป็นอย่างอื่นเป็นลายลักษณ์อักษรโดย EZVIZ ในข้อตกลงอื่นในขอบเขตกฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต EZVIZ จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์ โดยไม่คำนึงถึงเหตุผลของความรับผิดหรือทฤษฎีการละเมิดที่อิงตาม


11. กฎหมายที่ใช้บังคับและการระงับข้อพิพาท

คุณตกลงว่าการเข้าถึงและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของคุณในหรือผ่านเว็บไซต์จะถูกควบคุม ตีความ และแปลความตามกฎหมายของสาธารณรัฐประชาชนจีน คุณตกลงว่าข้อพิพาทใด ๆ ระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงเหล่านี้ หรือการเข้าถึงของคุณและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในหรือผ่านเว็บไซต์จะได้รับการแก้ไขโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ และจะต้องยื่นต่อคณะกรรมาธิการอนุญาโตตุลาการเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศของจีน (“CIETAC”) ในกรุงปักกิ่งเท่านั้นโดยปฏิบัติตามกฎของ CIETAC บทบัญญัติก่อนหน้านี้เกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทใช้ไม่ได้ในเขตอำนาจศาลบางแห่งที่อาจห้ามการระงับข้อพิพาทดังกล่าว ตัวอย่างเช่น หากคุณเป็นผู้ใช้ที่อยู่ในสหภาพยุโรป คุณอาจทำการเรียกร้องในศาลของประเทศที่คุณพำนักอยู่


12. ติดต่อเรา

หากคุณมีคำถามใด ๆ โปรดติดต่อเราทันทีผ่านข้อมูลการติดต่อที่มีอยู่ใน ติดต่อเรา


13. ภาคผนวก

นโยบายความเป็นส่วนตัว นโยบายคุกกี้

เราจะอธิบายให้คุณทราบว่าเรารวบรวม ใช้ และจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไรเมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราผ่านนโยบายความเป็นส่วนตัว นโยบายคุกกี้ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง โปรดตรวจสอบก่อนที่จะใช้เว็บไซต์และ/หรือคุณสมบัติที่เกี่ยวข้อง

สำหรับนโยบายคุกกี้ของเรา:

[https://www.ezviz.com/th/legal/use-of-cookies]

สำหรับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา:

[https://www.ezviz.com/th/legal/privacy-policy]


ภูมิภาคที่เกี่ยวข้องกับบริการ EZVIZ

หากคุณพำนักอยู่ในประเทศ/ภูมิภาคที่ระบุไว้ด้านล่าง EZVIZ International Limited ซึ่งตั้งอยู่ที่ Level6,Manulife Place,348 Kwun Tong Road, Kowloon, Hong Kong, China เป็นผู้ให้บริการที่รับผิดชอบบริการ EZVIZ ที่ครอบคลุมโดยข้อตกลงนี้ สำหรับผู้ใช้อื่น ๆ ทั้งหมด ผู้ให้บริการคือ EZVIZ Inc. ซึ่งตั้งอยู่ที่ 18639 Railroad Street, City of Industry, California 91748

สำหรับประกาศภูมิภาค:

[https://www.ezviz.com/th/page/Regions-regarding-EZVIZ-Services-Notice]


ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการ EZVIZ

บริการของ EZVIZ ที่เรานำเสนออาจรวมถึง (1) บริการออนไลน์ที่เข้าถึงได้ผ่าน [www.ezviz.com] และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์เดิม ยกเว้นเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม (“เว็บไซต์ EZVIZ”) (2) แอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ที่สามารถดาวน์โหลดไปยังอุปกรณ์พกพาหรือคอมพิวเตอร์ (“แอป EZVIZ”) รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะแอป EZVIZ นี้ และ (3) บริการใด ๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ EZVIZ และแอป EZVIZ รวมถึงบริการ EZVIZ CloudPlay และบริการอื่น ๆ ที่มี

คุณอาจต้องลงทะเบียนบัญชีผ่านแอพ EZVIZ รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างบัญชีและการใช้งานในแอป EZVIZ โปรดดูข้อตกลงการให้บริการสำหรับแอป EZVIZ:

[https://www.ezviz.com/th/legal/terms-of-service-app]

เราได้อัปเดต ข้อกำหนดในการให้บริการ และ นโยบายส่วนบุคคล ของเรา โปรดอ่านอย่างละเอียด

เรายังให้บริการที่กำหนดเองและประสบการณ์ผู้ใช้ที่ปลอดภัยด้วยคุกกี้ เรียกดูเว็บไซต์ของเราระบุว่าคุณอนุญาตให้เรารับข้อมูลเข้า / ออกเว็บไซต์ด้วยคุกกี้ โปรดไปที่ การใช้คุกกี้