EZVIZ no longer supports Internet Explorer 10 or earlier versions, and the site may not behave as expected. Please upgrade to a newer browser.
Wybierz kraj lub region, aby wyświetlić treści dostosowane do Twojej lokalizacji i potrzeb. Przekierujemy Cię na Twoją lokalną stronę.

WARUNKI UŻYTKOWANIA

Ostatnia aktualizacja: 14 listopada 2022 r.


Niniejsze Warunki użytkowania ("Warunki") regulują Twój dostęp do strony internetowej (www.ezviz.com) i jej podstron (zwanych zbiorczo "Strona") dostarczanych i administrowanych przez EZVIZ Inc., EZVIZ International Limited i / lub ich filie ("EZVIZ", "my", "nasz" lub "nas").

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszych Warunków. Uzyskując dostęp do Witryny, użytkownik potwierdza, że przeczytał, zrozumiał i zaakceptował niniejsze Warunki. W przypadku, gdy użytkownik nie rozumie lub nie zgadza się z którymkolwiek z niniejszych Warunków, powinien natychmiast opuścić Stronę.

W przypadku niektórych funkcji lub usług na naszej stronie mogą obowiązywać dodatkowe warunki lub wymagania EZVIZ dotyczące określonych funkcji lub usług. W przypadku konfliktu pomiędzy takimi dodatkowymi warunkami a niniejszymi Warunkami, dodatkowe warunki będą miały pierwszeństwo w odniesieniu do wyżej wymienionych określonych funkcji lub usług.


1. Zmiany w Regulaminie lub Witrynie

EZVIZ zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do modyfikacji Warunków, pod rygorem stwierdzenia, że niektóre postanowienia Warunków okażą się niekompletne lub nieaktualne i pod warunkiem, że te modyfikacje są uzasadnione interesem użytkownika.

Wszelkie modyfikacje wchodzą w życie z chwilą umieszczenia zmienionych Warunków na Stronie lub udostępnienia ich w inny sposób. Jeśli nie zgadzasz się na zmienione Warunki, prosimy o natychmiastowe opuszczenie Strony.

Możemy również zmienić, uaktualnić, przerwać lub tymczasowo zawiesić dowolną funkcję lub składnik Strony i/lub jej zawartość w dowolnym momencie bez powiadomienia. Ze względu na naturę Internetu i systemów komputerowych, EZVIZ nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ciągłą dostępność Strony.


2. Zawartość strony

Zawartość Strony obejmuje między innymi tekst, obrazy, dane, punkty widzenia, sugestie, strony internetowe, podręczniki użytkownika do pobrania oraz karty katalogowe produktów, a także linki oferowane na Stronie lub za jej pośrednictwem. Zawartość strony jest dostarczana wyłącznie dla wygody użytkownika. Mimo że firma EZVIZ starała się zapewnić dokładne informacje na stronie, nie przyjmuje żadnych zobowiązań ani odpowiedzialności za dokładność i kompletność informacji. EZVIZ może zmienić zawartość strony lub wymienione na niej produkty w dowolnym momencie i bez powiadomienia.


3. Zawartość oprogramowania

EZVIZ lub jego licencjodawcy są właścicielami i zachowują wszystkie prawa, w tym wszystkie obowiązujące prawa własności intelektualnej, do całego oprogramowania na stronie, zarówno w formie źródłowej, jak i binarnej, przykładowego kodu, związanej z nim dokumentacji i innych powiązanych materiałów (zwanych zbiorczo "Zawartością oprogramowania").

O ile użytkownik nie uzyskał odpowiedniej licencji w drodze innej umowy zawartej między nim a EZVIZ, żadne z postanowień niniejszych Warunków nie przyznaje użytkownikowi żadnych praw ani licencji do zawartości oprogramowania, a użytkownik nie może:


4. Korzystanie z witryny

Użytkownik nie może wykorzystywać zawartości strony i/lub zawartości oprogramowania do celów niezgodnych z prawem lub zabronionych przez niniejsze warunki, w związku z jakimikolwiek nielegalnymi celami lub w celu nakłaniania do wykonywania jakichkolwiek nielegalnych działań lub działań naruszających prawa EZVIZ lub stron trzecich.

Użytkownik nie może uzyskać nieautoryzowanego dostępu do żadnej części Strony lub do żadnej z usług oferowanych na lub za pośrednictwem Strony, ani do żadnych innych systemów lub sieci podłączonych do jakiegokolwiek serwera EZVIZ.

Użytkownik nie będzie podejmował żadnych działań, które spowodują nadmierne obciążenie Strony, w tym między innymi jej infrastruktury, systemów i sieci.

Nie wolno uzyskiwać ani podejmować prób uzyskania jakiejkolwiek zawartości strony i/lub zawartości oprogramowania za pomocą środków, które nie są celowo dostępne za pośrednictwem Strony, ani też stosować żadnych ręcznych lub automatycznych procesów, urządzeń, programów, algorytmów lub metod w celu uzyskania dostępu, uzyskania, skopiowania lub monitorowania jakiejkolwiek części lub treści Strony.

Nie wolno testować poprzez skanowanie lub inne środki słabych punktów strony lub sieci podłączonych do strony, ani naruszać środków bezpieczeństwa lub uwierzytelniania strony i usług oferowanych na stronie lub za jej pośrednictwem. Nie wolno wyszukiwać wstecz, śledzić ani próbować śledzić informacji o innych użytkownikach lub odwiedzających EZVIZ lub stronę, ani wykorzystywać lub ujawniać informacji lub usług oferowanych na stronie lub za jej pośrednictwem.

Nie wolno zakłócać ani podejmować prób zakłócenia prawidłowego działania Witryny oraz korzystania z niej przez innych użytkowników w jakikolwiek sposób, w tym między innymi za pomocą jakichkolwiek urządzeń, oprogramowania lub programów.

Korzystając z Witryny i jej zawartości, użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa i przestrzegania zasad etyki społecznej. Nie wolno wykorzystywać Strony i jej zawartości do produkcji, czytania, kopiowania lub rozpowszechniania jakichkolwiek informacji, które są niezgodne z prawem, naruszają prawa innych osób lub zakłócają porządek społeczny i podważają stabilność społeczną. Nie wolno używać Strony i jej zawartości do angażowania się w jakiekolwiek działania, które zagrażają bezpieczeństwu cybernetycznemu i jakiemukolwiek systemowi komputerowemu.


5. Własność intelektualna

Wszystkie znaki towarowe i loga wyświetlane, wymienione lub w inny sposób użyte na stronie są własnością EZVIZ lub jego licencjodawców, jeśli takowi istnieją. Nie wolno używać żadnego z tych znaków handlowych lub logo w jakikolwiek sposób bez wyraźnej wcześniejszej pisemnej zgody EZVIZ lub licencjodawców.

Cała zawartość strony jest chroniona prawami autorskimi przez EZVIZ lub właściwych licencjodawców, chyba że stwierdzono inaczej. Bez uprzedniej pisemnej zgody EZVIZ lub innych powiązanych stron, żadna zawartość strony nie może być reprodukowana, modyfikowana, promowana, rozpowszechniana, fotokopiowana, odtwarzana, dezasemblowana, demontowana, dekompilowana, łączona lub przesyłana za pomocą hiperłączy, ładowana na inne serwery w "metodzie lustrzanej", przechowywana w systemie wyszukiwania informacji lub w inny sposób wykorzystywana w jakimkolwiek celu przez jakąkolwiek osobę.


6. Prywatność

Polityka Prywatności EZVIZ (the link: https://www.ezviz.com/pl/legal/privacy-policy) ma zastosowanie do wykorzystania danych osobistych na Stronie lub za jej pośrednictwem. Korzystając ze Strony, użytkownik zgadza się, że EZVIZ może wykorzystywać takie dane zgodnie z Polityką Prywatności.


7. Dostępność produktu

Dostępność produktów i usług opisanych na stronie oraz opisy takich produktów i usług mogą się różnić w zależności od kraju lub regionu i obejmować produkty i usługi, które nie zostały wprowadzone na rynek w danym kraju lub regionie. Prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem handlowym lub agentem EZVIZ w celu uzyskania informacji o konkretnych produktach i/lub usługach.


8. Linki do stron trzecich

Mimo, że linki do stron internetowych osób trzecich mogą być zawarte na stronie dla wygody użytkownika, EZVIZ nie ponosi odpowiedzialności za zawartość takich stron. Podczas korzystania z takich stron internetowych konieczne może być zapoznanie się i zaakceptowanie obowiązujących zasad użytkowania. Ponadto, link do strony internetowej strony trzeciej nie oznacza, że EZVIZ spiera tę stronę lub produkty czy usługi na niej wymienione.


9. Zrzeczenie się odpowiedzialności

W MAKSYMALNYM, DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO ZAKRESIE, WSZYSTKIE INFORMACJE ZAWARTE NA STRONIE SĄ DOSTARCZANE NA ZASADZIE "TAK JAK JEST", BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, RĘKOJMI LUB OŚWIADCZEŃ. EZVIZ NINIEJSZYM WYRAŹNIE ZRZEKA SIĘ, W PEŁNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, WSZELKICH WYRAŹNYCH, DOROZUMIANYCH I USTAWOWYCH LUB INNYCH GWARANCJI, RĘKOJMI LUB OŚWIADCZEŃ, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB NIENARUSZALNOŚCI.


10. Ograniczenie odpowiedzialności

Ani EZVIZ, ani żaden z jego oddziałów, filii, dyrektorów, agentów, pracowników lub innych przedstawicieli nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, specjalne, przypadkowe, wynikowe, karne i/lub przykładowe szkody, włączając w to, bez ograniczeń, utratę zysków lub przychodów, utratę danych i/lub utratę biznesu, w związku ze Stroną lub korzystaniem z niej lub niemożnością korzystania z niej lub poleganiem na zawartości zawartej na niej, nawet jeśli EZVIZ został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód. Jeśli EZVIZ nie uzgodni inaczej na piśmie w innej umowie, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, EZVIZ nie ponosi odpowiedzialności za materiały zawarte na Stronie, niezależnie od przyczyny odpowiedzialności lub teorii deliktu, na której się opiera.


11. Prawo właściwe i rozstrzyganie sporów

Użytkownik zgadza się, że jego dostęp i wszystkie powiązane działania na lub za pośrednictwem Strony będą regulowane, interpretowane i interpretowane zgodnie z prawem Chińskiej Republiki Ludowej. Zgadzasz się, że wszelkie spory między stronami wynikające z lub w związku z niniejszymi Warunkami lub Twoim dostępem i wszelkimi związanymi z nim działaniami na lub za pośrednictwem Strony będą rozstrzygane w drodze arbitrażu i będą przedkładane wyłącznie Chińskiej Międzynarodowej Komisji Arbitrażu Gospodarczego i Handlowego ("CIETAC") w Pekinie zgodnie z zasadami CIETAC. Poprzednie postanowienie dotyczące rozwiązywania sporów nie ma zastosowania w niektórych jurysdykcjach, gdzie takie rozwiązywanie sporów może być zabronione. Na przykład, jeśli jesteś użytkownikiem z siedzibą w Unii Europejskiej, możesz złożyć pozew w sądach kraju, w którym mieszkasz.


12. Kontakt z nami

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o niezwłoczny kontakt poprzez zakładkę Kontakt.


13. Uzupełnienie

Polityka Prywatności, Polityka plików Cookie

Wyjaśnimy Ci, w jaki sposób zbieramy, wykorzystujemy i obsługujemy Twoje dane osobiste, gdy odwiedzasz naszą Stronę, poprzez Politykę Prywatności, Politykę plików Cookie i powiązane dokumenty. Prosimy o zapoznanie się z nimi przed rozpoczęciem korzystania z Witryny i/lub powiązanych funkcji.

Nasza Polityka plików cookie znajduje się pod poniższym linkiem:

[https://www.ezviz.com/pl/legal/use-of-cookies]

Nasza Polityka prywatności znajduje się pod linkiem:

[https://www.ezviz.com/pl/legal/privacy-policy]


Informacja o Usługach EZVIZ w różnych regionach

Jeśli mieszkasz w krajach/regionach wymienionych poniżej, EZVIZ International Limited, z siedzibą pod adresem Level6,Manulife Place, 348 Kwun Tong Road, Kowloon, Hong Kong, Chiny, jest dostawcą usług odpowiedzialnym za Usługi EZVIZ objęte niniejszymi Warunkami. Dla pozostałych użytkowników, dostawcą usług jest EZVIZ Inc. z siedzibą przy18639 Railroad Street, City of Industry, California 91748.

Informacja o regionach znajduje się pod linkiem:

[https://www.ezviz.com/pl/page/Regions-regarding-EZVIZ-Services-Notice]


Więcej informacji o Usługach EZVIZ

Oferowane przez EZVIZ Usługi mogą obejmować (1) usługi online dostępne za pośrednictwem strony [www.ezviz.com] i wszystkich stron z nią powiązanych, z wyłączeniem wszelkich stron podmiotów trzecich ("Strony EZVIZ"); (2) aplikacje programowe, które można pobrać na urządzenie mobilne lub komputer ("EZVIZ Apps"), w tym między innymi niniejszą aplikację EZVIZ; oraz (3) wszelkie usługi dostępne na Stronach EZVIZ i w EZVIZ Apps, w tym usługi EZVIZ CloudPlay i inne dostępne usługi.

Konieczne może być zarejestrowanie Konta za pośrednictwem EZVIZ App. Więcej szczegółów na temat tworzenia i korzystania z Konta w EZVIZ App znajduje się w Warunkach korzystania z usług EZVIZ App:

[https://www.ezviz.com/pl/legal/terms-of-service-app]

This website uses cookies to store info on your device. Cookies help our website work normally and show us how we can improve your user experience.
By continuing to browse the site you are agreeing to our cookie policy and privacy policy.

We have updated our Privacy Policy. Please read it carefully.

We provide you with customized service and safe user experience with Cookie. Login and browse our website indicates that you permitted us getting information in/out the website with Cookie. Please visit Use of Cookies