EZVIZ no longer supports Internet Explorer 10 or earlier versions, and the site may not behave as expected. Please upgrade to a newer browser.
Chọn quốc gia hoặc khu vực để xem nội dung cụ thể theo vị trí và nhu cầu của bạn. Bạn sẽ được chuyển hướng đến trang web dành cho khu vực của bạn.

CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Cập nhật lần cuối: ngày 14 tháng 11 năm 2022


Các Điều khoản Sử dụng này (“Điều khoản”) chi phối việc bạn truy cập và sử dụng trang web (www.ezviz.com) và các trang web phụ của nó (gọi chung là “Trang web”) được cung cấp và quản lý bởi EZVIZ Inc.,EZVIZ International Limited và /hoặc các chi nhánh của họ (“EZVIZ”, “chúng tôi”, “của chúng tôi”).

Vui lòng đọc kỹ các Điều khoản này. Khi truy cập Trang web, bạn thừa nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý với các Điều khoản này. Trong trường hợp bạn không hiểu hoặc không đồng ý với bất kỳ Điều khoản nào trong số này, bạn nên thoát khỏi Trang web ngay lập tức.

Đối với một số tính năng hoặc dịch vụ nhất định trên Trang web của chúng tôi, thì có thể áp dụng các điều khoản hoặc yêu cầu bổ sung của EZVIZ đối với một số tính năng hoặc dịch vụ nhất định.Trong trường hợp có bất kỳ xung đột nào giữa các điều khoản bổ sung đó và các Điều khoản này, thì các điều khoản bổ sung sẽ được ưu tiên áp dụng cho một số tính năng hoặc dịch vụ nói trên.


1. Thay đổi Điều khoản hoặc Trang web

Tùy theo quyết định của mình, EZVIZ có thể bảo lưu quyền, sửa đổi các Điều khoản này, miễn là một số điều khoản nhất định của các Điều khoản này chứng tỏ là không đầy đủ hoặc lỗi thời và hơn nữa với điều kiện là những sửa đổi này thì hợp lý đối với bạn, có tính đến lợi ích của bạn.

Tất cả các sửa đổi sẽ có hiệu lực khi Điều khoản sửa đổi được đăng trên Trang web hoặc được cung cấp cho bạn. Nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản sửa đổi, vui lòng thoát khỏi Trang web ngay lập tức.

Chúng tôi cũng có thể thay đổi, nâng cấp, ngừng hoặc tạm thời ngừng bất kỳ tính năng hoặc bộ phận nào của Trang web và/hoặc nội dung của Trang web bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước. Do tính chất của internet và hệ thống máy tính, EZVIZ không thể chấp nhận bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với tính khả dụng liên tục của Trang web.


2. Nội dung Trang web

Nội dung Trang web bao gồm nhưng không giới hạn ở văn bản, hình ảnh, dữ liệu, quan điểm, đề xuất, trang web, hướng dẫn sử dụng có thể tải xuống và bảng dữ liệu sản phẩm cũng như các liên kết được cung cấp trên hoặc thông qua Trang web. Nội dung trang web được cung cấp chỉ để thuận tiện cho bạn. Mặc dù EZVIZ đã cố gắng cung cấp thông tin chính xác trên Trang web, nhưng EZVIZ không chịu bất kỳ nghĩa vụ hay trách nhiệm nào liên quan đến tính chính xác và đầy đủ của thông tin. EZVIZ có thể thay đổi nội dung có sẵn trên Trang web hoặc các sản phẩm được đề cập bất cứ lúc nào mà không cần thông báo.


3. Nội dung phần mềm

EZVIZ hoặc người cấp phép của mình sở hữu và giữ lại tất cả các quyền, bao gồm tất cả các quyền sở hữu trí tuệ hiện hành, đối với tất cả phần mềm trên Trang web, ở cả dạng nguồn và dạng nhị phân, mã mẫu, tài liệu liên kết và các tài liệu liên quan khác (gọi chung là "Nội dung Phần mềm").

Trừ khi bạn đã nhận được giấy phép liên quan thông qua thỏa thuận khác được ký kết giữa bạn và EZVIZ, không có điều khoản nào trong các Điều khoản này cấp bất kỳ quyền hoặc giấy phép nào đối với Nội dung phần mềm cho bạn và bạn sẽ không được:


4. Việc sử dụng trang web của bạn

Bạn không được sử dụng Nội dung trang web và/hoặc Nội dung phần mềm cho bất kỳ mục đích nào bất hợp pháp hoặc bị cấm theo các Điều khoản này, liên quan đến bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào hoặc để thu hút thực hiện bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào hoặc các hoạt động vi phạm quyền của EZVIZ hoặc bất kỳ bên thứ ba nào.

Bạn không được truy cập trái phép vào bất kỳ phần nào của Trang web hoặc bất kỳ dịch vụ nào được cung cấp trên hoặc thông qua Trang web hoặc bất kỳ hệ thống hoặc mạng nào khác được kết nối với bất kỳ máy chủ EZVIZ nào.

Bạn không được thực hiện bất kỳ hành động nào gây quá tải cho Trang web, bao gồm nhưng không giới hạn ở cơ sở hạ tầng, hệ thống và mạng của Trang web.

Bạn không được lấy hoặc cố lấy bất kỳ Nội dung Trang web và/hoặc Nội dung Phần mềm nào thông qua bất kỳ phương tiện nào không có sẵn thông qua Trang web hoặc sử dụng bất kỳ quy trình thủ công hoặc tự động, thiết bị, chương trình, thuật toán hoặc phương pháp nào để truy cập, lấy, sao chép hoặc giám sát bất kỳ phần hoặc nội dung nào của Trang web.

Bạn không được kiểm tra bằng cách quét hoặc bằng các phương pháp khác để kiểm tra lỗ hổng của Trang web hoặc bất kỳ mạng nào được kết nối với Trang web, cũng như không vi phạm các biện pháp bảo mật hoặc xác thực của Trang web và các dịch vụ được cung cấp trên hoặc thông qua Trang web. Bạn không được tra cứu đảo ngược, theo dõi hoặc cố gắng theo dõi bất kỳ thông tin nào của bất kỳ người dùng hoặc khách truy cập nào khác của EZVIZ hoặc Trang web, hoặc khai thác hoặc tiết lộ bất kỳ thông tin hoặc dịch vụ nào được cung cấp trên hoặc thông qua Trang web.

Bạn không được can thiệp hoặc cố gắng can thiệp vào hoạt động bình thường của Trang web và việc sử dụng Trang web của người dùng khác bằng bất kỳ phương tiện nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm hoặc chương trình nào.

Khi sử dụng Trang web và nội dung của nó, bạn đồng ý tuân thủ luật pháp hiện hành và tuân theo đạo đức xã hội. Bạn không được sử dụng Trang web và nội dung của nó để tạo, ghi lại, sao chép hoặc phổ biến bất kỳ thông tin nào bất hợp pháp, xâm phạm quyền của bất kỳ người nào khác hoặc làm xáo trộn trật tự xã hội và phá hoại sự ổn định xã hội. Bạn không được sử dụng Trang web và nội dung của nó để tham gia vào bất kỳ hoạt động nào gây nguy hiểm cho an ninh mạng và bất kỳ hệ thống máy tính nào.


5. Sở hữu trí tuệ

Tất cả nhãn hiệu và logo được hiển thị, đề cập hoặc sử dụng trên Trang web là tài sản của EZVIZ hoặc người cấp phép của EZVIZ như đã nêu nếu có. Bạn không được phép sử dụng bất kỳ nhãn hiệu hoặc logo nào trong số này theo bất kỳ cách nào mà không có sự cho phép rõ ràng trước bằng văn bản từ EZVIZ hoặc từ những người cấp phép như thế nếu có.

Tất cả nội dung trên Trang web đều thuộc bản quyền của EZVIZ hoặc các nhà cấp phép hiện hành trừ khi có quy định khác. Nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của EZVIZ hoặc các bên liên quan khác, mọi nội dung trên Trang web sẽ không được làm lại, sửa đổi, quảng bá, phân phối, sao chép, phát, phân tách, thiết kế ngược, dịch ngược, liên kết hoặc truyền tải bằng siêu liên kết, tải vào các máy chủ khác trong " phương pháp phản chiếu", được lưu trữ trong hệ thống truy xuất thông tin hoặc được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác bởi bất kỳ người nào bằng bất kỳ phương tiện nào.


6. Quyền riêng tư

Chính sách Quyền riêng tư của EZVIZ (liên kết: https://www.ezviz.com/vn/legal/privacy-policy) được áp dụng cho việc sử dụng thông tin cá nhân trên hoặc thông qua Trang web. Bằng cách sử dụng Trang web, bạn đồng ý rằng EZVIZ có thể sử dụng thông tin đó theo Chính sách quyền riêng tư này.


7. Tính khả dụng của sản phẩm

Tính khả dụng của các sản phẩm và dịch vụ được mô tả trên Trang web cũng như các mô tả về các sản phẩm và dịch vụ đó có thể khác nhau ở quốc gia hoặc khu vực của bạn và bao gồm các sản phẩm và dịch vụ không được tung ra ở quốc gia hoặc khu vực của bạn. Vui lòng tham khảo ý kiến đại diện bán hàng hoặc đại lý EZVIZ tại địa phương của bạn để biết thông tin về sản phẩm và/hoặc dịch vụ cụ thể.


8. Liên kết với bên thứ ba

Mặc dù các liên kết đến các trang web của bên thứ ba có thể được chứa trong Trang web để thuận tiện cho bạn, nhưng EZVIZ sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung nào của bất kỳ trang web nào như vậy. Bạn có thể cần xem xét và đồng ý với các quy tắc sử dụng hiện hành khi sử dụng các trang web đó. Ngoài ra, liên kết đến trang web của bên thứ ba không ngụ ý rằng EZVIZ xác nhận trang web hoặc các sản phẩm hoặc dịch vụ được tham chiếu trong đó.


9. Từ chối trách nhiệm

TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC LUẬT HIỆN HÀNH CHO PHÉP, TẤT CẢ THÔNG TIN CUNG CẤP TRÊN TRANG WEB ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN CƠ SỞ "NGUYÊN TRẠNG" MÀ KHÔNG CÓ BẢO HÀNH, BẢO ĐẢM HOẶC ĐẠI DIỆN DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO. EZVIZ SAU ĐÂY TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM RÕ RÀNG, TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP, TẤT CẢ CÁC BẢO HÀNH, BẢO ĐẢM HOẶC ĐẠI DIỆN RÕ RÀNG, NGỤ Ý VÀ THEO LUẬT HOẶC KHÁC BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở CÁC BẢO HÀNH NGỤ Ý VỀ KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC, SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, HOẶC KHÔNG VI PHẠM.


10. Giới hạn trách nhiệm

EZVIZ cũng như bất kỳ chi nhánh, công ty con, giám đốc, đại lý, nhân viên hoặc đại diện nào khác của EZVIZ đều không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt, ngẫu nhiên, do hậu quả, trừng phạt và/hoặc để làm gương bao gồm nhưng không giới hạn, tổn thất về lợi nhuận hoặc doanh thu, mất dữ liệu và/hoặc mất hoạt động kinh doanh, liên quan đến Trang web hoặc việc sử dụng hoặc không có khả năng sử dụng Trang web hoặc sự phụ thuộc vào nội dung có trong tài liệu này, ngay cả khi EZVIZ được khuyến cáo về khả năng xảy ra những thiệt hại đó. Trừ khi có thỏa thuận khác bằng văn bản của EZVIZ trong bất kỳ thỏa thuận nào khác, trong phạm vi được luật hiện hành cho phép, EZVIZ sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với các tài liệu của Trang web, bất kể lý do thuộc trách nhiệm pháp lý hoặc lý thuyết sai trái mà nó dựa vào.


11. Luật điều chỉnh và giải quyết tranh chấp

Bạn đồng ý rằng quyền truy cập của bạn và tất cả các hoạt động liên quan trên hoặc thông qua Trang web sẽ được điều chỉnh, hiểu và giải thích theo luật pháp của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Bạn đồng ý rằng mọi tranh chấp giữa các bên phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản này hoặc quyền truy cập của bạn và tất cả các hoạt động liên quan trên hoặc thông qua Trang web sẽ được giải quyết bằng phương thức trọng tài và sẽ được đệ trình riêng cho Ủy ban Trọng tài Thương mại và Kinh tế Quốc tế Trung Quốc (“CIETAC”) tại Bắc Kinh theo quy định của CIETAC. Điều khoản trước liên quan đến giải quyết tranh chấp không áp dụng ở một số khu vực tài phán mà việc giải quyết tranh chấp đó có thể bị cấm. Ví dụ: nếu bạn là người dùng ở Liên minh Châu Âu, bạn có thể khiếu nại tại tòa án của quốc gia nơi bạn cư trú.


12. Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi qua thông tin liên hệ có sẵn ở phần Liên hệ với chúng tôi.


13. Phụ lục

Chính sách quyền riêng tư, Chính sách cookie

Chúng tôi sẽ giải thích cho bạn cách chúng tôi thu thập, sử dụng và xử lý thông tin cá nhân của bạn khi bạn truy cập Trang web của chúng tôi thông qua Chính sách quyền riêng tư, Chính sách cookie và các tài liệu liên quan. Vui lòng xem lại chúng trước khi sử dụng Trang web và/hoặc các tính năng liên quan.

Đối với Chính sách Cookie của chúng tôi:

[https://www.ezviz.com/vn/legal/use-of-cookies]

Đối với Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi:

[https://www.ezviz.com/vn/legal/privacy-policy]


Các khu vực liên quan đến Dịch vụ EZVIZ

Nếu bạn cư trú tại các quốc gia/khu vực được liệt kê bên dưới, EZVIZ International Limited, có trụ sở tại Tầng 6,Manulife Place,348 đường Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong, Trung Quốc, là nhà cung cấp dịch vụ chịu trách nhiệm về Dịch vụ EZVIZ được điều chỉnh bởi Điều khoản này; Đối với tất cả những người dùng khác, nhà cung cấp dịch vụ là EZVIZ Inc., có trụ sở tại 18639 đường Railroad, Thành phố công nghiệp, California 91748.

Đối với Thông báo về Khu vực:

[https://www.ezviz.com/vn/page/Regions-regarding-EZVIZ-Services-Notice]


Thông tin thêm về Dịch vụ EZVIZ

Dịch vụ EZVIZ mà chúng tôi cung cấp có thể bao gồm (1) các dịch vụ trực tuyến có thể truy cập thông qua [www.ezviz.com] và tất cả các trang web liên kết được kết nối với trang trước, ngoại trừ bất kỳ trang web nào của bên thứ ba (“Trang web EZVIZ”); (2) các ứng dụng phần mềm có thể tải xuống thiết bị di động hoặc máy tính (“Ứng dụng EZVIZ”), bao gồm nhưng không giới hạn Ứng dụng EZVIZ này; và (3) mọi dịch vụ khả dụng trên Trang web EZVIZ và Ứng dụng EZVIZ, bao gồm Dịch vụ EZVIZ CloudPlay và các dịch vụ khả dụng khác.

Bạn có thể cần đăng ký Tài khoản qua Ứng dụng EZVIZ. Để biết thêm thông tin chi tiết về việc tạo và sử dụng Tài khoản trong Ứng dụng EZVIZ, vui lòng tham khảo Điều khoản dịch vụ dành cho Ứng dụng EZVIZ:

[https://www.ezviz.com/vn/legal/terms-of-service-app]

Chúng tôi đã cập nhật Hạn của dịch vụ Chính sách bảo mật . Xin vui lòng đọc chúng một cách cẩn thận.

Chúng tôi cung cấp cho bạn dịch vụ tùy chỉnh và trải nghiệm người dùng an toàn với Cookie. Đăng nhập và duyệt trang web của chúng tôi cho biết bạn đã cho phép chúng tôi lấy thông tin vào / ra trang web bằng Cookie. Vui lòng truy cập Sử dụng cookie